Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars

Desconvocades les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de 23 de juliol i nova convocatòria per al 17 de setembre de 2020

22/06/2020
L’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea General Extraordinària tindran lloc el 17 de setembre de 2020, a les 13.00 h, a la seu col·legial. Les assemblees es podran seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina web col·legial. Es convoca totes les persones col·legiades.
Desconvocades les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de 23 de juliol i nova convocatòria per al 17 de setembre de 2020

Notícies relacionades

De conformitat amb el que s’estableix en la Resolució SLT/1746/2020, de 17 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al municipi de Barcelona i altres de l’àrea metropolitana, la Junta de Govern, en sessió extraordinària de 20 de juliol de 2020, ha acordat desconvocar les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària inicialment previstes per al 23 de juliol de 2020, així com, d’acord amb el que disposen els articles 56è, 57è, 58è i 59è dels Estatuts de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i altres normes concordants, aprovar la nova convocatòria d’Assemblea General Ordinària i tot seguit d’Assemblea General Extraordinària per al 17 de setembre de 2020, a les 13.00 h, a la seu col·legial (carrer Mallorca, 283 de Barcelona i dependències annexes), amb l’ordre del dia següent:

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió anual de la Junta de Govern, la memòria d’activitats, els estats financers i la liquidació del pressupost corresponents a l’exercici 2019.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, del pressupost ordinari de la Corporació i de les quotes col·legials per a l’exercici 2020.

Tercer.- Informe sobre les activitats i actuacions del defensor de la persona col·legiada durant el 2019.

Quart- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

Primer.- Ratificació, si escau, de la proposta efectuada per la Junta de Govern de nomenament del lletrat senyor Joan Maria Xiol Quingles com a defensor de la persona col·legiada per a un nou mandat.

Segon.- Torn obert de paraules.

Tercer.- Nomenament de tres persones interventores, entre les assistents a l’Assemblea, per a l’aprovació i la signatura de l’acta.

Les assemblees es podran seguir per videostreaming en directe a través de la pàgina web col·legial.

Es convoca totes les persones col·legiades.

Barcelona, 20 de juliol de 2020

El secretari

Jesús Sánchez García

Nota: D’acord amb l’article 59è dels Estatuts col·legials, la documentació relativa a les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària estarà a disposició de les persones col·legiades al Servei d’Atenció Col·legial  (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 15.00h, de dilluns a divendres). Igualment, pot consultar-se a la pàgina web del Col·legi (www.icab.cat).

Fins al 29 de juliol de 2020 es podran presentar propostes o esmenes signades, com a mínim, per cinquanta persones col·legiades, amb els requisits establerts a l’article 60è dels Estatuts col·legials. Fins a l’1 de setembre de 2020 les persones col·legiades podran presentar peticions escrites d’informació referides als assumptes de l’ordre del dia (article 61è dels Estatuts col·legials).Les propostes o esmenes i les peticions escrites d’informació es podran presentar davant del Registre General de l’ICAB (c/ Mallorca, 283, planta baixa, horari de 9.00 a 15.00 h, de dilluns a divendres) o per correu electrònic a l’adreça assemblea@icab.cat

Els escrits presentats a l’empara dels articles abans esmentats per a les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària desconvocades del 23 de juliol s’entendran reproduïts per a les Assemblees  del 17 de setembre de 2020, llevat indicació en contrari dels seus signants.

Les Assemblees es desenvoluparan de conformitat amb les normes sanitàries vigents en el moment de la seva celebració.

Documents

Contactes