Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Titulars › Crisi sanitària

Comunicat de l'ICAB en relació a l'aprovació per part del CGPJ dels criteris generals per a l'elaboració dels plans per reprendre l'activitat judicial per les Sales de Govern dels òrgans jurisdiccionals

11/05/2020
Barcelona, 12 de maig de 2020.- Des de l’Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) es valora positivament l'acord del Consejo General del Poder Judicial de data 11 de maig de 2020, en el qual tracta de dissenyar un escenari més realista en relació al desenvolupament de la mesura de l'habilitació dels dies 11 a 31 d'agost, acordant 'limitar en el possible la celebració de vistes orals en aquestes dates', i que 'en tot cas, en el supòsit que s'acordi la pràctica d'assenyalaments en aquest període, s'ha de comunicar a les parts amb suficient antelació, preferiblement abans del 15 de juny 'acordant-se' que es reduiran als supòsits en què resulti imprescindible la pràctica de notificacions el termini dels quals preclogui entre l’11 i 31 d'agost'.
Comunicat de l'ICAB en relació a l'aprovació per part del CGPJ dels criteris generals per a l'elaboració dels plans per reprendre l'activitat judicial per les Sales de Govern dels òrgans jurisdiccionals

Notícies relacionades

Així mateix, l'ICAB considera encertat que es prevegi com a criteri per al gaudi de vacances dels membres de la carrera judicial que aquest sigui preferiblement en el mes d'agost, per tal de permetre que se celebrin el major nombre de vistes i assenyalaments possible en els mesos de juliol i de setembre.

La reorganització de les agendes d'assenyalaments comportarà també, com s'estableix en la proposta, que "hi haurà òrgans que hauran d'assenyalar en horari de matí i altres de tarda, en funció de la disponibilitat de sales de vistes i del que disposi l'esmentat calendari". En aquest sentit es vol reivindicar que es prevegi per part de les sales de govern dels Tribunals Superiors de Justícia que un mateix lletrat o lletrada no pugui tenir assenyalament el mateix dia al matí i a la tarda, atenent al fet que la celebració de qualsevol actuació processal ha d'anar precedida d'un temps suficient per a la seva preparació, de què els professionals de l'advocacia i la ciutadania han de disposar per a garantir una adequada defensa dels seus interessos.

Finalment, i un cop es reprengui l'activitat judicial, s'ha d'establir també per part dels Tribunals Superiors de Justícia un termini mínim entre el dia que s'iniciï l'activitat judicial i el dia de la primera vista o assenyalament per poder garantir el dret de defensa i que al seu torn s'asseguri l'assistència de les parts, testimonis, pèrits, o qualsevol persona que hagi de comparèixer, evitant-se així suspensions innecessàries i donar compliment a la finalitat que es persegueix amb aquesta excepcional mesura i que exigeix de l'esforç i del compromís de tots els col·lectius i sectors que treballem en l'òrbita de l'Administració de Justícia.

Documents