Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament

Reclamacions / Drets dels usuaris dels serveis dels advocats i advocades

  • DRETS DELS USUARIS DELS SERVEIS DELS ADVOCATS I ADVOCADES

1.- DRET D'INFORMACIÓ: Les advocades i els advocats hauran de mantenir informat al seu client de les següents circumstàncies:

a) De les possibles causes que puguin limitar o condicionar la seva actuació

b) De la seva col·legiació, número de col·legiat i col·legiada i del compliment del deure d'assegurança de responsabilitat civil professional

c) De la seva opinió tècnica sobre l'encàrrec i les possibles possibilitats del mateix, així com dels costos i despeses previsibles.

d) De les actuacions i resultats que es vagin produint

e) Del cost previsible de la intervenció de la seva advocada o el seu advocat, podent obtenir pressupost previ, a pactar per escrit els honoraris de l'encàrrec, o obtenir minuta detallada dels serveis professionals prestats, i a la correcta liquidació de les quantitats lliurades a compte.

2.- DRET A UNA PRESTACIÓ PROFESSIONAL. En el desenvolupament de les seves funcions, les advocades i els advocats s'ajustaran a les exigències tècniques, deontològiques i de bones pràctiques ajustades a la tutela jurídica de cada assumpte, i realitzaran diligentment totes aquelles activitats que els imposi la defensa de l'afer confiat, evitant que els actes legítims de renúncia a l'encàrrec o substitució de lletrat per vènia puguin provocar indefensió.

3.- DRET A LA RECLAMACIÓ PER DEFICIENT PRESTACIÓ DELS SERVEIS PROFESSIONALS. L'usuari té dret a reclamar pels possibles perjudicis ocasionats per una mala prestació dels serveis professionals o per un incorrecte comportament ètic del professional contractat, bé davant de la jurisdicció ordinària, bé davant el Col·legi professional sent compatibles les dues actuacions.

  • NORMATIVA PROFESSIONAL

La normativa deontològica, que regula l'activitat professional de les advocades i dels advocats, és la següent:

- Estatuts de l'ICAB (especialment articles 32 a 46)

- Normativa de l'Advocacia Catalana (especialment articles 19 a 45, articles 50 a 54, i articles 60 a 99)

  • PER INSTAR UNA RECLAMACIÓ O CONÈIXER L'ESTAT D'UNA RECLAMACIÓ JA FORMULADA:
  1. Pot accedir al formulari següent: RECLAMACIONS
  2. O bé dirigir un escrit a:

Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
c/ Mallorca, 283
08037 - Barcelona