Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació

02/11/2020
Publicat al BOE del 30/09/2020

Es prorroga l'aplicació de les mesures excepcionals per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (art. 22 RDL 8/2020, de 17 de març), la vigència estava prevista, inicialment, fins al 30 de setembre de 2020. També es prorroguen automàticament fins al pròxim 31 de gener de 2021 tots els ERTO basats en l'article 22 del RDL 8/2020, de 17 de març, vigents i aplicables el 30 de setembre de 2020.

Es desenvolupen previsions específiques respecte d'aquelles mesures temporals de regulació d'ocupació -suspensions i reduccions- vinculades de manera directa amb impediments de l'activitat, o amb limitacions en el desenvolupament de l'activitat normalitzada de les empreses, qualsevol que sigui el sector a què pertanyin i causades per noves mesures de restricció o contenció sanitària adoptades per autoritats espanyoles o estrangeres, en el primer cas, o que siguin conseqüència de decisions i mesures adoptades per autoritats espanyoles, en el segon.

La norma inclou mesures específiques en matèria de cotització consistents en diferents percentatges d'exoneració en les quotes a la Seguretat Social.

Es prorroga l'aplicació de l'art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de març als procediments de regulació temporal d'ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció vinculats amb la COVID-19 i iniciats després de l'entrada en vigor d'aquest RDL, amb idèntic abast i règim jurídic que el que preveu l'art. 2 del RDL 24/2020, de 26 de juny, amb l'única especialitat de la pròrroga dels expedients que finalitzin a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, i afegeix la possibilitat de prorrogar aquests expedients sempre que hi hagi acord per a això en el període de consultes.

L'art. 4 reitera els límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal associats als beneficis dels ERTES ja recollits en l'art. 5 del RDL 24/2020, de 26 de juny.

Es creen i regulen els denominats "ERTO per impediment" i "ERTO per limitacions".

Es prorroguen, fins el 31 de gener de 2021, els arts. 2 i 5 del RDL 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19

 

Es limita la durada dels ERTO per força major i causes ETOP vinculades a la COVID-19 fins el 31 de gener de 2021.

 

La base de càlcul per a les prestacions per desocupació associades als ERTOS COVID-19, es mantindran en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora.

Les ajudes als treballadors per compte propi queden ampliades també fins el 31.01.2021, concretament les prestacions per cessament compatible amb l'activitat i per a autònoms de temporada. En paral·lel es crea una nova prestació extraordinària per suspensió d'activitat estarà dirigida als treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.
 

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11416

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302