Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància (BOE del 23 de setembre de 2020)

05/10/2020
Entrada en vigor: 13/10/2020. No obstant això, les disposicions addicionals tercera, quarta, cinquena i sisena, la disposició transitòria quarta, així com les disposicions finals quarta, cinquena, vuitena, novena, desena, onzena i dotzena entren en vigor el 23/09/2020.

Aquest RDL s'aplica a les relacions laborals que compleixin les condicions descrites en l'article 1.1 de l'Estatut dels Treballadors (ET) que es desenvolupin a distància amb caràcter regular.

S'entén que és regular el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el trenta per cent de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.

Es defineix treball a distància, teletreball i treball presencial.

Entre altres novetats trobem que:

- la persona treballadora no assumirà cap despesa relacionada amb els equips, eines, mitjans i consumibles, vinculats a el desenvolupament de la seva activitat, juntament amb l'obligació de determinar condicions i aspectes rellevants com el dret a la desconnexió, la flexibilitat horària i la reversibilitat de l' teletreball.

- el teletreball es basa en la "voluntarietat" per a la persona treballadora i per a l'empresari, però es requerirà la firma d'acord de treball a distància, que s'ha de formalitzar per escrit, registrar-se a l'oficina d'ocupació i lliurar-se a la representació legal les persones treballadores.

- es regula el dret al registre horari adequat, que haurà d'incloure el moment d'inici i finalització de la jornada; i el dret a la prevenció de riscos laborals, una avaluació de riscos que haurà de tenir en compte els riscos característics d'aquesta modalitat de treball, especialment factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius.

- s'estableix l'aportació dels mitjans adequats, remuneració per les despeses generades, drets de formació i promoció professional, mesures de prevenció de riscos laborals, prioritat per als llocs presencials en cas de reversibilitat, etc., així com la regulació de mesures de vigilància i control per part de l'ocupador.

La nova regulació no és aplicable a el personal laboral al servei de les administracions públiques, que es regirà per la seva normativa específica. Fins que s'aprovi aquesta normativa específica, es mantindrà en vigor per al personal laboral al servei de les Administracions Públiques que preveu l'article 13 de l'ET.

A la feina a distància implantat excepcionalment en aplicació de l'article 5 del RDL 8/2020, de 17 de març, o com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID-19, i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària

El RDL també regula la pròrroga de la vigència de l'article 6 de RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 fins al 31.01.2021, la consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball a les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència del contagi de virus SARS-CoV2 durant l'estat d'alarma.

S'incorpora un art. 138 bis a la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, que regula la tramitació en reclamacions sobre accés, reversió i modificació de la feina a distància.

Es modifiquen, entre altres, l'ET (art. 13, 23.1 a), 37.8), la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (DF 7a), el RDL 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (art. 5) - sobre la consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores com a conseqüència de virus COVID-19--, el RDL 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital (arts. 7.1 i 2; 19, 4, 5, 6 7 i 8 ; 25; 33, DT 1a i 2a). També es modifica el RDL 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació (art. 44.1; 46.4; 47 d); D. Add. 1a)

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302