Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret-Llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l'impacte de la COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge

14/09/2020
BOE del 8 de juliol de 2020. Entrada en vigor: 09/08/2020.

Entre les mesures que regula cal destacar:

• Es prorroga de forma automàtica fins al 30 de setembre de 2020 la vigència de l'abonament social (subministraments bàsics d'aigua i energia) per a aquells beneficiaris de la mateixa als quals els venci amb anterioritat a aquesta data el termini previst en l'article 9.2 de Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre. A més, s'amplia la garantia de subministraments d'aigua i energia a consumidors domèstics, en habitatge habitual, fins a la mateixa data.

• Es pròrroga la moratòria hipotecària, sobre crèdits no hipotecaris i crèdits al consum. Així, la moratòria hipotecària sobre l'habitatge habitual, immobles afectes a activitats econòmiques i habitatges destinats a lloguer es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos. La mateixa mesura s'aplicarà per als crèdits sense garantia hipotecària i crèdits al consum.

• S'amplia la pròrroga extraordinària (de 6 mesos) dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual, que es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020. S’amplia també a aquesta data el termini per a sol·licitar la moratòria, l'ajornament del pagament de la renda, o la condonació total o parcial de la mateixa, dels contractes d'arrendament d'habitatge, en cas que l'arrendador sigui un gran tenidor, per aquelles llars en situació de vulnerabilitat econòmica. La paralització dels desnonaments seguirà vigent fins el 2 d'octubre de 2020.

D'altra banda, s'estableixen mesures en els àmbits del transport i l'habitatge, destinades a protegir la salut dels treballadors i viatgers, garantint la disponibilitat dels béns i els serveis essencials; proporcionar liquiditat a les empreses de el sector del transport per preservar la seva variabilitat, potenciar la seva activitat i impulsar la seva recuperació; i reduir les càrregues administratives.

En el sector aeri, s'estableix que les recomanacions de l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA) per a la seguretat de passatgers i tripulacions de vol seran obligatòries.

Pel que fa a el sector marítim, s'amplia temporalment la reducció de les quotes de les taxes portuàries i d'ocupació, i es faciliten les inspeccions que han de passar els naviliers espanyols.

En el sector del transport per carretera, es possibilita una moratòria en el pagament del principal de les quotes de tots els préstecs per a l'adquisició d'autobusos i camions per a autònoms o per a empreses del transport discrecional de viatgers.

En relació amb les demandes d'arbitratge presentades davant les Juntes Arbitrals des del 01.09.2019 fins al 31.12.2020, quina quantia no excedeixi de 5.000 €, es podrà prescindir de la vista oral per a resoldre les controvèrsies, establint-se un procediment escrit per a aquests supòsits.

També s'incorporen mesures econòmiques i socials en l'àmbit de l'habitatge per protegir les famílies i reactivar el sector. Així, el Govern aporta a través de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (SEPES) la concessió de sòl públic, que pot durar fins a 75 anys, perquè empreses privades construeixin habitatges de lloguer social. D'altra banda, les comunitats autònomes que no hagin executat els diners rebuts de el Pla Estatal d'Habitatge no hauran de tornar-lo si l'apliquen a altres plans relacionats amb l'accés a l'habitatge.

També s'estableix una pròrroga de la validesa del certificat d'inspecció tècnica periòdica dels vehicles (ITV). El termini de validesa dels certificats la data de pròxima inspecció estigués compresa entre el 21 de juny i el 31 d'agost de 2020 i no s'hagués realitzat la corresponent inspecció tècnica periòdica en la data d'entrada en vigor d'aquest decret llei es prorrogarà 3 mesos, a comptar de la data de venciment del certificat.

A més, el RDL modifica la regulació continguda en diverses normes sectorials. En particular, cal destacar la modificació de la Llei 48/1960, de 21 de juliol, sobre navegació aèria, de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència , de l'RD 750/2014, de 5 de setembre, pel qual es regulen les activitats aèries de lluita contra incendis i recerca i salvament i s'estableixen els requisits en matèria d'aeronavegabilitat i llicències per a altres activitats aeronàutiques, de Reial Decret Legislatiu 2 / 2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant, de la Llei 14/2014, de 24 de juliol, de Navegació Marítima, de la Llei 27/2014 , de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, de l'RD 70/2019, de 15 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament de la Llei d'Ordenació dels transports terrestres i altres normes reglamentàries en matèria de formació dels conductors d' els vehicles de transport per carretera, de documents de control en relació amb els transports per carretera, de transport sanitari per carretera, de transport de mercaderies perilloses i de el Comitè Nacional de el Transport per Carretera, de l'RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19, de l'RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a l'COVID-19, de Reial decret legislatiu 1 / 1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, de l'RDL 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional i de l'RDL 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302