Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 10/2020, del 31 de juliol, de modificació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, amb relació a l'exempció de copagament als menors orfes tutelats per la Generalitat.

21/09/2020
DOGC de 4 d’agost de 2020

Entrada en vigor: 05/08/2020, llevat de les mesures que comportin un augment de crèdits o una disminució d'ingressos amb relació al pressupost vigent, que no entren en vigor, en la part que comporti una afectació pressupostària, fins l'exercici pressupostari següent al de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Modifica la disposició addicional setena de la Llei 14/2010

Addiciona dues disposicions addicionals (vuitena i novena) a la Llei 14/2010

La modificació determina que l'import de les prestacions o pensions que causin els infants o els adolescents que estan sota tutela o guarda de la Generalitat resta afectat a subvenir a les despeses derivades de l'atenció del servei públic que reben només en relació amb el compliment de les obligacions alimentàries a favor dels fills, segons el que estableix la normativa en matèria de seguretat social. Els infants o adolescents orfes que són beneficiaris d'una prestació o pensió estan eximits de subvenir a qualsevol despesa derivada de l'atenció que, per causa d'orfenesa, reben de la Generalitat. La pensió d'orfenesa d'un infant o adolescent sota la guarda o tutela de la Generalitat s'integra en el patrimoni de l'infant o adolescent orfe, del qual passa a formar part. Un cop assolida la majoria d'edat o finida la situació de guarda o tutela de la Generalitat, l'entitat protectora ha de lliurar a l'orfe, o a les persones titulars de la pàtria potestat o de la tutela, si encara és menor d'edat, la totalitat del seu patrimoni.

També s’estableix que la Generalitat ha d'establir el mecanisme adequat per a reparar els drets dels menors recollits en els articles 15 i 17 de l'Estatut d'autonomia que van ésser conculcats per la retenció de les pensions o prestacions d'orfenesa destinant-les a subvenir a les despeses derivades de l'atenció del servei públic que rebien d'acord amb la Instrucció 1/2012, del 24 de febrer, sobre les prestacions i les pensions del sistema de la seguretat social, de les quals són o eren beneficiaris els infants i adolescents tutelats per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, amb l'objecte de reembossar a aquests menors el total de les prestacions o pensions d'orfenesa retingudes i no rebudes des de l'entrada en vigor de la dita instrucció fins a l'entrada en vigor de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobres estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.»

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879565&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302