Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Comissió de Normativa

Resolució de 7 d'octubre de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució conjunta de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i de la Direcció General de Cadastre, (...)

14/10/2020
(...) per la qual s'aproven especificacions tècniques complementàries per a la representació gràfica de les finques sobre la cartografia cadastral i altres requisits per a l'intercanvi d'informació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat. Publicada al BOE del 10/10/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12111