Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 30 de setembre de 2020, de la Secretaria d'Estat de Sanitat, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut sobre la Declaració d'Actuacions Coordinades en Salut Pública (...)

02/10/2020
(...) per respondre davant situacions d'especial risc per transmissió no controlada d'infeccions causades pel SARS-Cov-2, de data 30 de setembre de 2020. Publicat en el BOE del 01/10/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11590