Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya

13/10/2020
DOGC del 26 de març de 2020. Entrada en vigor: 27/03/2020

És objecte d'aquest Decret llei la regulació del marc de la participació institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya en els òrgans, entitats o empreses públiques integrats a la Generalitat de Catalunya, per mitjà de comissions, consells o altres òrgans col·legiats de participació, que tinguin atribuïdes competències en matèries laborals, socials i socioeconòmiques que afectin els interessos econòmics i socials de treballadors i treballadores i de l'empresariat.

També estableix el desplegament dels àmbits de diàleg social permanent i concertació social que permetin el desenvolupament efectiu dels apartats 3, 4 i 6 de l'article 45 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Es determina el que són les Organitzacions sindicals i empresarials més representatives i els criteris de representativitat

S’indica el contingut de la participació institucional, del diàleg social permanent i de la concertació social

Es crea el Consell del Diàleg Social de Catalunya, òrgan col·legiat de participació institucional i permanent, de caràcter tripartit, que vetlla pel desenvolupament del diàleg i la concertació social, adscrit al Departament competent en matèria de treball.

Es crea una Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social de Catalunya, que coordina els treballs per l'elaboració dels acords anuals del Consell i valora la participació institucional, la concertació i el diàleg social permanent a Catalunya. Igualment elabora anualment una memòria del seu estat, que s'eleva al Consell del Diàleg Social de Catalunya.

Drets i deures en l'exercici de la participació institucional i del diàleg social permanent i la concertació social corresponents a les entitats sindicals i empresarials és representatives.

S’estableix el finançament per al foment de la participació institucional i del diàleg social permanent. A tal efecte, es diu que la Generalitat de Catalunya ha de garantir l'existència i el finançament del Tribunal Laboral de Catalunya, ens participat per les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, per tal de fer efectiva la solució extrajudicial de conflictes.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302