Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Sala Sisena) de 8 d'octubre de 2020 dictada en l'assumpte C 568/19, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Tribunal Superior de Justícia de Castella - la Manxa en el procediment entre MO i Subdelegació de Govern a Toledo (...)

09/10/2020
(...) «Procediment prejudicial - Espai de llibertat, seguretat i justícia - Directiva 2008/115 / CE - Normes i procediments comuns en matèria de retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular - Articles 6, apartat 1, i 8, apartat 1 - Situació irregular - Normativa nacional que imposa, depenent de les circumstàncies, o bé una sanció de multa, o bé l'expulsió - Conseqüències de la sentència de 23 d'abril de 2015, Zaizoune (C 38/14, EU : C: 2015: 260) - Legislació nacional més favorable per als interessats – Efecte directe de les directives – Límits». Publicada el 9/10/2020

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232157&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=682649

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302