Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, i s'estableixen mesures de funcionament dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya

26/10/2020
DOGC del 8 de setembre de 2020

Entrada en vigor: 09.09.2020

S'introdueix un nou article 31 bis en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport, que habilita a les entitats esportives de Catalunya l'ús de mitjans electrònics per a la reunió i presa d'acords dels seus òrgans de govern en els supòsits d'assemblees ordinàries, reunions i renovació de mandats de les juntes de govern, sempre que els seus estatuts no ho prohibeixin expressament.

En el supòsit que no sigui possible la realització de les reunions de l'assemblea general a distància, s'habilita les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per adoptar acords sobre les mesures que permetin garantir el funcionament essencial de l'entitat com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, amb excepció de les matèries competència de l'assemblea general relatives a modificació dels estatuts i reglaments de l'entitat, elecció dels membres de la junta directiva, aprovació del vot de censura, acord de dissolució, transformació, la fusió o l'escissió de l'entitat.

S'habilita les juntes directives de les federacions esportives de Catalunya per adoptar les mesures que estimin necessàries sobre el calendari de competició esportiva corresponent a la temporada 2020-2021. Les mesures adoptades per les juntes directives en relació amb l'esmentat calendari desplegaran els seus efectes a partir de la data de la seva aprovació.

Els acords que les juntes directives de les entitats esportives que s'adoptin quan no sigui possible la realització de reunions de l’assemblea general, hauran de ser ratificades per l'assemblea general de l'entitat, en reunió ordinària o extraordinària, en el període màxim 60 dies naturals comptadors a partir de la data en què la Resolució SLT/2107/2020, de 28 d'agost, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, deixi de produir efectes.

El mandat de les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya que hagi expirat durant la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, o durant el període comprés entre la data d'aixecament de l'estat d'alarma i la data d'entrada en vigor d'aquest Decret llei, queda perllongat fins el 31 de desembre de 2020, sempre que no s'hagin pogut realitzar les eleccions en els termes previstos en l'apartat 4 d'aquesta disposició transitòria tercera.

  [LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=881429&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302