Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sala Quarta) de 3 de setembre de 2020 dictada en els assumptes acumulats C 503/19 i C 592/19, que tenen per objecte sengles peticions de decisió prejudicial plantejades, d'acord amb l'article 267 TFUE (...)

09/09/2020
(...), pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 17 de Barcelona (C 503/19) i pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 5 de Barcelona (C 592/19), en els procediments entre UQ (C 503/19), SI (C 592/19) i Subdelegació de Govern a Barcelona (...)

 (...) - «Procediment prejudicial - Estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada - Directiva 2003/109/CE - Article 6, apartat 1 - Elements que s'han de prendre en consideració - Normativa nacional - Manca de presa en consideració d'aquests elements - Denegació de l'estatut de resident de llarga durada a causa dels antecedents penals de l'interessat »

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230607&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=453630

Publicada el 3/9/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302