Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Formació / Biblioteca › Novetats Jurídiques / Jurisprudència › Actualitat Jurídica

Actualitat Jurídica del 8 al 14 d’octubre de 2020

14/10/2020
Classificada per matèries.
Actualitat Jurídica del 8 al 14 d’octubre de 2020

Dret administratiu

DECRET 116/2020, de 6 d'octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc. DOGC núm. 8243  08/10/2020

DECRET 117/2020, de 6 d'octubre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Austràlia i Nova Zelanda. DOGC núm. 8243  08/10/2020

DECRET 118/2020, de 6 d'octubre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Japó. DOGC núm. 8243  08/10/2020

DECRET 119/2020, de 6 d'octubre, de creació de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Senegal. DOGC núm. 8243  08/10/2020

Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOE núm. 268  09/10/2020

RESOLUCIÓ SLT/2479/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 als municipis de Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). DOGC núm. 8244  09/10/2020

RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. DOGC núm. 8244  09/10/2020

Dret civil i mercantil

Circular 1/2020, de 6 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores; y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. BOE núm. 270  12/10/2020

Dret internacional

Protocolo de Cooperación entre los Ministerios de Defensa de la República Portuguesa y del Reino de España, relativo a la integración de pilotos de helicóptero portugueses en escuadrillas de la Armada Española, hecho en Alfeite y Rota el 4 de octubre y el 6 de noviembre de 2019. BOE núm. 266  08/10/2020

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Madrid el 20 de diciembre de 2018. BOE núm. 271  13/10/2020

Dret laboral

ORDRE TSF/169/2020, de 7 d'octubre, per la qual es garanteix el servei essencial d'assistència sanitària mitjançant el transport sanitari no urgent i urgent de malalts i accidentats en ambulàncies que presten totes les empreses de transport sanitari en l'àmbit territorial de Catalunya. DOGC núm. 8244  09/10/2020

ORDRE TSF/172/2020, de 8 d'octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d'ensenyament públic dins l'àmbit territorial de Catalunya. DOGC NÚM. 8244  09/10/2020

Contactes