Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/1272 DE LA COMISSIÓ de 4 de juny de 2020 que modifica i corregeix el Reglament Delegat (UE) 2019/979 pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/1129 de Parlament Europeu i de Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació sobre la informació financera (...)

16/09/2020
(...) fonamental en la nota de síntesi d'un fullet, la publicació i classificació dels fullets, la publicitat dels valors, els suplements d'un fullet i el portal de notificació. Publicat al DOUE del 14/9/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302