Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 3 de setembre de 2020, de la Secretaria General de Coordinació Territorial, per la qual es publica l'Acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei 4/2020 , de 29 d'abril, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

30/09/2020
Publicada al BOE del 30/9/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11476