Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/2214/2020, de 10 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (programa MOVES II) (ref. BDNS 523447).

16/09/2020
Publicat al DOGC de 16-09-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812326.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds per a totes les actuacions indicades a l'article 6 d'aquesta convocatòria comença l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i finalitza quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC, d'acord amb l'article 13 del Reial decret 569/2020, de 17 de juny.

En cas que s'esgoti el pressupost assignat o reassignació de pressupost, i sempre que no hagi finalitzat el termini de vigència del Programa MOVES II, es podran registrar sol·licituds en llista d'espera, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades a què es produeixin desistiments o revocacions de les sol·licituds d'ajuts previs que poguessin alliberar pressupost, o bé a la incorporació de pressupost nou a la convocatòria.

El termini de finalització d'aquest programa serà en tots els supòsits quan hagi transcorregut un any a partir de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC. Les sol·licituds que estiguin a la llista d'espera perquè s'ha esgotat el pressupost disponible s'hauran d'haver presentat dins el termini.

Contactes