Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat

14/09/2020
DOGC del 4 d’agost del 2020. Entrada en vigor: 04/11/2020

Modifica el Codi civil de Catalunya; en concret, els arts. 222-10, 233-2, 233-6, 236-13 i modifica la Llei 15/2009; en concret, els arts. 6, 11, 20 i 22, i addiciona una nova D. Addicional quarta.

La norma estableix modificacions en el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. Amb relació a les disposicions generals, ara es fa explícit que la mediació és obligatòria quan s'hagi pactat expressament abans de l'exercici d'accions judicials. També s'estableix que l'assistència a la sessió prèvia té caràcter obligatori i que la manca d'assistència no justificada no està sotmesa a confidencialitat i ha d'ésser comunicada a l'autoritat judicial. En la institució de la tutela, pel que fa a l'ordre de la delació, en què ja estava prevista la sessió informativa sobre mediació, s'introdueix el caràcter obligatori d'aquesta sessió prèvia i se'n determina l'objecte, consistent a conèixer el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació. La modificació d'aquest precepte relatiu a la tutela s'aprofita per a substituir l'expressió «incapacitada» per l'expressió «amb la capacitat modificada judicialment», de conformitat amb les línies que estableix la Convenció de Nova York, del 13 de desembre de 2006, sobre els drets de les persones amb discapacitat. Respecte a la sessió obligatòria, s'estableixen canvis en la potestat parental, pel que fa als desacords. En darrer lloc, amb relació als efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació legal, s'incorpora expressament la possibilitat que el conveni regulador inclogui pactes de submissió a mediació i altres mecanismes alternatius de resolució de conflictes.

Pel que fa a les modificacions en la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, s'estableix que la sessió prèvia sobre mediació té caràcter obligatori en els supòsits legalment fixats i que la manca d'assistència no justificada no està sotmesa a confidencialitat i ha d'ésser comunicada a l'autoritat judicial. Es preveu específicament que les parts poden participar en la sessió prèvia i en la de mediació assistides per llurs advocats. Aquesta assistència és necessària si ho requereixen les parts o si així ho disposa l'autoritat judicial i s'ha de desenvolupar sempre amb ple respecte pels principis de la mediació i per la igualtat entre les parts. Pel que fa a les funcions dels col·legis professionals, reforça el compliment de la funció deontològica i disciplinària respecte als col·legiats que exerceixen la mediació, tot afegint la funció de vetllar perquè el conjunt de col·legiats compleixi les obligacions d'informació als clients i de foment i subjecció a la mediació que li imposen les lleis o els codis deontològics respectius. En els mateixos termes, es remarca l'obligació dels professionals col·legiats d'informar els clients sobre la mediació i altres fórmules de resolució de conflictes i de procurar resoldre els conflictes que puguin tenir en l'exercici de la professió amb llurs clients o companys o amb altres persones per mitjà de la mediació o altres formes extrajudicials de resolució de conflictes.

Es canvia la denominació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per la de Centre de Mediació de Catalunya. El Centre, en la seva activitat ordinària, també pot emprar la denominació Centre ADR Justícia o d'altres que facin referència inequívocament a la gestió de la resolució extrajudicial de conflictes.

Es preveu que, en el termini de nou mesos a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha d'elaborar i presentar al Parlament un pla sobre l'adopció d'una política pública de caràcter general per a la prevenció, gestió i resolució extrajudicial de conflicte; també, que en el termini d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern ha d'elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302