Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

19/10/2020
DOGC del 6 d’agost de 2020

El règim sancionador existent sobre incompliment de les normes sanitàries relacionades amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19 es troba dispers en diferents textos legals i disposa d'un caràcter general que dificulta el coneixement ciutadà d'aquelles conductes o omissions reprovables justificadament des d'un punt de vista jurídic. Aquest fet també dificulta l'activitat de l'Administració que es presenta complexa en el moment d'enquibir la conducta concreta en el tipus infractor punible, i que ha d'assegurar que la seva actuació no pugui incórrer en non bis in idem. Així, hi ha conductes tipificades com a infraccions en la Llei 14/1986, de 25 de abril, general de sanitat; en la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública; en la Llei 18/2009, de salut pública; en el Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària; en la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència; en la legislació laboral a l'empara del Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, i en determinades ordenances municipals dictades en exercici de les potestats reglamentàries dels ens locals de Catalunya.

En conseqüència, aquests distints règims sancionadors particularitzen determinats comportaments que poden ser sancionables, fins i tot simultàniament, davant d'incompliments d'obligacions imposades per diferents normes dictades per prevenir la pandèmia de la COVID-19.

Per aquesta raó, a l'efecte de millorar la seguretat jurídica, amb aquest Decret llei es pretén clarificar i detallar el règim d'infraccions i sancions en matèria relativa a l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, alhora que s'estableixen els òrgans sancionadors amb aquesta finalitat. Aquest règim sancionador, per raó del principi d'especialitat, hauria de prevaler sobre altres règims establerts, sens perjudici que pugui resultar d'aplicació el règim general d'infraccions i sancions en matèria sanitària o d'altre tipus previstes en l'ordenament vigent, en la mesura en què les conductes concretes encaixin més acuradament en un tipus més específic del que s'introdueix amb aquesta regulació.

La tipologia d'infraccions i sancions introduïdes no s'aplicarà als fets produïts amb anterioritat a la seva entrada en vigor, excepció feta que el règim sancionador establert en aquest Decret llei hagi d'operar retroactivament pel fet de constituir norma més favorable.

D'altra banda, es modificació la normativa que ha de permetre que les funcions del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC) puguin ser desenvolupades per personal sanitari multidisciplinari i no exclusivament per metges i professionals d'infermeria.

 

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=879799&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302