Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REGLAMENT DELEGAT (UE) 2020/1273 DE LA COMISSIÓ de 4 de juny de 2020 que modifica i corregeix el Reglament Delegat (UE) 2019/980 pel qual es completa el Reglament (UE) 2017/1129 de Parlament Europeu i de Consell pel que fa a el format, (...)

16/09/2020
(...) el contingut, l'examen i l'aprovació del fulletó que s'ha de publicar en cas d'oferta pública o admissió a cotització de valors en un mercat regulat. Publicat al DOUE del 14/9/2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302