Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/2632/2020, de 22 d'octubre, per la qual es convoquen els ajuts a les assegurances d'hivernacles corresponents a la campanya 2020-2021 (ref. BDNS 529894).

28/10/2020
Publicat al DOGC de 28-10-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819086.pdf

Els terminis per presentar la sol·licitud d'ajut, són els següents:

a) Un mes, comptat a partir de la data en què s'hagi subscrit i pagat la pòlissa.

b) Si la subscripció i el pagament de la prima de la pòlissa és anterior a la publicació d'aquesta convocatòria, el termini d'un mes per presentar la documentació computa des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s'admetran a tràmit.

 

Contactes