Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 2/2020, de 27 de juliol, per la qual es modifica l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal.

21/09/2020
BOE de 28 de juliol de 2020

Entrada en vigor: 29/07/2020

La modificació que conté aquesta llei és aplicable als processos en tramitació a la seva entrada en vigor. A aquest efecte, el dia d'entrada en vigor serà considerat com a dia inicial per al còmput dels terminis màxims d'instrucció establerts en aquell.

Es modifica l'article 324 de la Llei d'enjudiciament criminal, que quedarà amb la redacció següent:

«1. La investigació judicial es desenvoluparà en un termini màxim de 12 mesos des de la incoació de la causa.

Si, amb anterioritat a la finalització del termini, es constata que no serà possible finalitzar la investigació, el jutge, d'ofici o a instància de part, escoltades les parts podrà acordar pròrrogues successives per períodes iguals o inferiors a 6 mesos.

Les pròrrogues s'han d'adoptar mitjançant interlocutòria on s'exposaran raonadament les causes que han impedit finalitzar la investigació en termini, així com les concretes diligències que cal practicar i la seva rellevància per a la investigació. Si és el cas, la denegació de la pròrroga també s'acordarà mitjançant resolució motivada.

2. Les diligències d'investigació acordades amb anterioritat al transcurs del termini o de les seves pròrrogues seran vàlides, encara que es rebin després de l'expiració d'aquest.

3. Si, abans de la finalització del termini o d'alguna de les seves pròrrogues, l'instructor no ha dictat la resolució a què fa referència l'apartat 1, o bé aquesta fos revocada per via de recurs, no seran vàlides les diligències acordades a partir d'aquesta data.

4. El jutge conclourà la instrucció quan entengui que ha complert la seva finalitat. Transcorregut el termini màxim o les seves pròrrogues, l'instructor ha de dictar interlocutòria de conclusió el sumari o, en el procediment abreujat, la resolució que sigui procedent.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8633

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302