Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència de 23 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós-administratiu núm. 80/2018, contra l'apartat 11 de l'article primer del Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, (...)

23/09/2020
(...) pel que s'introdueix en el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, un nou article 54 ter, que regula l'''Obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques''. Publicada al BOE del 23/9/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11045