Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies

DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

09/11/2020
DOGC de 22 d’octubre de 2020

Entrada en vigor: 22.10.2020

La disposició faculta els arrendataris de locals en els quals es desenvolupin activitats industrials i comercials, per requerir als arrendadors per burofax o d'una altra forma fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte per restablir el seu equilibri.

Si les parts no arriben a un acord en el termini d'un mes a partir de l'esmentat requeriment, s'aplicarà --en cas de suspensió de l'exercici de l'activitat de l'arrendatari-- la reducció del 50% de la renda i altres quantitats degudes a l'arrendador mentre duri; i --en cas de restricció parcial de l'aprofitament material de l'immoble-- la reducció de la renda i altres quantitats degudes a l'arrendador en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesura objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades

La prestació de serveis de lliurament a domicili o recollida de productes en l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions anteriors.

D’altra banda, l'arrendatari pot exigir a l'arrendador que s'utilitzin total o parcialment les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloent la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades davant l'organisme oficial competent. Les garanties utilitzades s'han de reintegrar en el termini d'un any a partir de la desaparició de les circumstàncies dels punts anteriors, o abans de la fi del contracte.

En cas que la suspensió de l'activitat es perllongui durant més de tres mesos en el transcurs d'un any, els arrendataris poden optar per desistir del contracte sense penalització, sempre que ho notifiquin de forma fefaent als arrendadors amb un mes d'antelació. El desistiment només és possible durant la suspensió i fins a tres mesos després de la cessació de la mateixa.

Les reduccions de renda i altres quantitats degudes pels llogaters seran efectives a comptar de la data de requeriment de la modificació de les condicions contractuals. A partir de la recepció del requeriment, els arrendadors hauran d'abstenir d'emetre factura contra els arrendataris per l'import de la renda i altres despeses degudes fins que transcorri el termini d'un mes per negociar la modificació contractual, o fins que arribin a un acord si ocorre abans.

Finalment, les facultats que atorga aquest Decret Llei als arrendataris s'aplicaran retroactivament, amb independència dels acords a què haguessin arribat les parts sobre aquestes contingències abans de l’entrada en vigor d’aquest Decret Llei.

 

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=884577&language=ca_ES

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302