Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 7/2020, del 2 de juliol, de l'Agència de la Natura de Catalunya (DOGC del 7 de juliol de 2020)

05/10/2020
Entrada en vigor: 27/07/2020.

Es crea l'Agència de la Natura de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret públic de la Generalitat regulada per l'article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L'Agència ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de l'aplicació de les normes de dret administratiu en els casos en què exerceix funcions o potestats públiques.

L'Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d'integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.

Es determinen les seves funcions i els òrgans de govern i estatuts de l'Agència, el règim de participació i coordinació territorial.

D'altra banda, es determina que el departament competent en matèria de medi ambient i l'Agència de la Natura de Catalunya han d'establir un contracte programa, aprovat cada sis anys, que ha d'incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que s'han d'assolir, la previsió de recursos i pressupost necessaris, els resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d'avaluació a què l'activitat de l'entitat s'ha de sotmetre durant la vigència del contracte

També es regula el règim econòmic, financer i patrimonial, el règim de personal i el règim de control financer.

L'Agència de la Natura de Catalunya se subroga en la titularitat dels drets i les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient en l'àmbit de competències que aquesta assumeix.

L'Agència de la Natura de Catalunya s'ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n'aprovi els estatuts.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302