Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)

LA CRAJ INFORMA: Agència Tributària de Catalunya. Utilització de les comunicacions per via telemàtica.

30/10/2020
 L’Agència Tributària de Catalunya implementarà un canvi de procediment en l’àmbit del seu registre respecte als diferents col·lectius obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans telemàtics
LA CRAJ INFORMA: Agència Tributària de Catalunya. Utilització de les comunicacions per via telemàtica.

 L’Agència Tributària de Catalunya implementarà un canvi de procediment en l’àmbit del seu registre respecte als diferents col·lectius obligats a relacionar-se amb l’Administració per mitjans telemàtics, emparat en el que estableixen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, i el Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital.

 Els col.lectius obligats, d’acord amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 73.2 del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, són:

 1. Les persones jurídiques.

2. Les entitats sense personalitat jurídica.

3. Qui exerceix una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria (incloent-hi notaris i registradors de la propietat i mercantils) per als tràmits i actuacions amb les administracions.

4. Els que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

5. Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb aquestes per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

6. Els empresaris individuals o autònoms.

 En aquest sentit, cal destacar dues etapes en la implantació del canvi de procediment esmentat al registre de l’ATC:

· Una primera fase (a partir del 2.11.2020), en què no s’acceptarà documentació en paper procedent d’empleats públics ni d’administracions públiques (si aquestes ho fan com a part interessada) i es lliurarà un avís a la resta d’obligats però se’n registrarà la documentació.

 · Una segona fase (prevista a partir del  2.01.2021), en què es rebutjaran també les entrades en paper de particulars canalitzades a través d’altres d’administracions públiques. Pel que fa a la resta d’obligats, a banda de l’avís, se’ls emetrà una diligència segons la qual la documentació no es tindrà per presentada si no s’esmena d’acord amb el que fixa l’article 68.4 de la Llei 39/2015.

 Trobareu tota la informació sobre els tràmits i gestions que es poden dur a terme a la seu electrònica de l’ATC, accedint a  https://atc.gencat.cat/telematics.

Contactes

    Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia Edifici C, 2a planta
    L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5345 F. 93 215 10 62 E. craj@icab.cat