Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

19/10/2020
BOE del 5 d’agost de 2020

Entrada en vigor. 05.08.2020

Aquest Reial decret llei estableix l'aplicació de la regla especial del destí del superàvit de les entitats locals per a finançar inversions financerament sostenibles, a actuacions relatives al romanent de tresoreria per a finançar determinades despeses en sectors d'especial rellevància social, derivats de la crisi sanitària, a l'autorització de crèdit extraordinaris per a la recuperació econòmica i social i per fer front a el dèficit extraordinari del transport públic de transport que presten les entitats locals, a determinades mesures de suport a ajuntaments que es troben en situació de risc financer o amb problemes de liquiditat i a altres normes de gestió pressupostària de caràcter extraordinari i urgent.

En particular, es preveu la possibilitat que els ajuntaments, les diputacions provincials i dels consells insulars es comprometin a posar a disposició de l'Administració General de l'Estat els seus excedents de tresoreria que es reflecteixen en el romanent de tresoreria per a despeses generals, ajustat per els saldos dels comptes de creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost i per devolucions d'ingressos indeguts, requerint per la Direcció General de Tresor i Política Financera la materialització de les transferències, tenint caràcter de préstec la totalitat de les mateixes. A més, s'estableix l'autorització d'un crèdit extraordinari per a la recuperació econòmica i social per import equivalent, com a mínim, al 35% de les aportacions compromeses, amb un màxim total de 5.000 milions, establint-se el criteri de distribució d'aquest crèdit entre les entitats locals i les finalitats que es poden atendre amb els mateixos, que són objecte de detall en el mateix precepte.

Excepcionalment es permet que les entitats locals que hagin registrat superàvit pressupostari en 2019, apliquin la part del superàvit no utilitzat, o, de ser superior, el romanent de tresoreria per a despeses generals a 31 de desembre de 2019, per a finançar despeses en 2020, sempre que compleixin amb l'equilibri pressupostari a el tancament d'aquest exercici.

Aquesta disposició també conté normes de caràcter extraordinari i urgent en matèria d'endeutament i d'aplicació de el Fons de Finançament a entitats locals.

Així mateix, afecta la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, pel que fa a la liquidació definitiva d'aquella participació corresponent a l'any 2018, a la data límit per al subministrament per les entitats locals de les certificacions de l'esforç fiscal de l'any 2018 , que es tindran en compte per al càlcul de la liquidació definitiva d'aquella participació corresponent a l'any 2020 ia la instrumentació dels suplements de crèdit necessaris, identificant els imports necessaris per atendre els lliuraments a compte de la participació de les entitats locals en tributs de l' estat.

La disposició addicional segona estableix que, excepcionalment, no es requerirà l'aplicació de la regla de despesa en l'exercici pressupostari de 2020.

La disposició addicional tercera regula el règim fiscal que s'aplicarà a la final de la «UEFA Women 's Champions League 2020».

La disposició addicional quarta, estableix el tipus impositiu de l'0 % aplicable en l'IVA a determinades lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19, fins 31 d'octubre de 2020.

La disposició addicional cinquena recull determinades bonificacions del pagament d'aranzels notarials i de el Registre de la Propietat.

La disposició addicional sisena estableix determinades exempcions temporals relatives als gasoductes de transport amb destinació o origen a països no pertanyents a la Unió Europea.

La disposició addicional setena amplia el termini fins al 31 de agost de 2020 perquè els pensionistes de classes passives residents a l'estranger puguin complir adequadament amb el tràmit necessari de presentació del document de certificació de vivència.

La disposició addicional vuitena prorroga l'article 9 del RDL 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes del COVID-19.

La disposició addicional novena regula el funcionament de el fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques creat pel RDL 25/2020.

La disposició addicional desena estableix i regula la generació de crèdit derivada dels ingressos procedents de les subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle per a l'exercici 2020.

La disposició addicional onzena estableix normes relatives als convenis de col·laboració entre les entitats gestores de la Seguretat Social, les comunitats autònomes i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària per al control i seguiment de la incapacitat temporal.

També es modifica el RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, recollint com a via de reclamació la contenciosa administrativa en lloc de la econòmic-administrativa en els casos d'expedients de modificacions de crèdit tramitats pel mecanisme d'urgència que aquell precepte establia. Així mateix, es modifica el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, la D. transitòria primera de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació de el joc, establint l'òrgan que exercirà les competències previstes per la Comissió Nacional del Joc, l'article 13 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, definint l'òrgan que regularà les condicions per a la verificació de la identitat als serveis electrònics, i la Llei 34/1998, de 7 d'octubre, de el sector d'hidrocarburs, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La disposició final setena modifica la Llei de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència perquè les referències contingudes en qualsevol norma de l'ordenament jurídic a la Comissió Nacional del Joc s'entenguin realitzades a la Direcció General d'Ordenació del Joc del Ministeri de consum que la substitueix i assumeix les seves competències.

A més, es modifica el RDL 25/2020, de 3 de juliol, en la part que regula el programa d'ajudes a l'adquisició de vehicles per a la renovació de parc circulant, amb criteris de sostenibilitat i socials, el Programa RENOVE per tal de aclarir el procediment de pagament, modificar la partida pressupostària, i habilitar a l'entitat col·laboradora que gestioni el programa a distribuir els fons als beneficiaris. També es modifiquen l'article 54 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i l'article 5 del RDL 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública.

 

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-9131

 

 

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302