Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 28 de juliol de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 28 de juliol de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del primer tram de la línia d'avals a finançament concedit (...)

29/07/2020
(...) a empreses i autònoms amb la finalitat principal de finançar inversions i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003 , de 26 de novembre, general pressupostària. Publicada en el BOE del 29/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8686