Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19 (DOGC del 28 de maig de 2020)

03/07/2020
Entrada en vigor: 28/05/2020

El Decret llei aprova diverses mesures complementàries d’altres acordades amb el sector de l’esport durant l’estat d’alarma.

En concret, regula la mesura que s'adopta en relació amb els professionals del sector del salvament i socorrisme aquàtic, consistent en una nova moratòria per a l'aplicació a aquest concret sector de l'esport del règim sancionador establert per la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport, derivada del fet d’haver de prendre mesures excepcionals quant a la contractació de socorristes en activitats aquàtiques per a aquesta temporada, raó per la qual es considera necessària la suspensió del règim sancionador establert per l'esmentada Llei, perquè no comporti la consegüent sanció administrativa

També s'estableixen diverses mesures en relació amb el funcionament dels òrgans col·legiats de les entitats esportives a Catalunya, per tal que puguin celebrar les seves sessions amb compliment de les mesures sanitàries vigents, i limitades, quant al seu objecte, a la deliberació i aprovació de qüestions que garanteixin el funcionament excepcional de l'entitat esportiva.

S’habiliten les juntes directives de les entitats esportives de Catalunya per tal que puguin acordar excepcionalment les mesures que permetin garantir el seu funcionament essencial com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, ja que davant la dificultat que pot suposar la celebració d'assemblees en els termes anteriorment establerts, cal prendre decisions que preservin la continuïtat de les entitats, i d'aquí la necessitat que les persones responsables d'aquestes estiguin oportunament facultades.

També s’adopten mesures de caràcter transitori per afrontar la modernització i simplificació de les entitats esportives, així com els tràmits administratius que requereixen les seves modificacions estructurals, per tal que aquestes entitats puguin fusionar-se, escindir-se o transformar-se, a fi i efecte d'adequar-se estructuralment a les necessitats del moment i evitar així situacions que posin en perill la seva liquidació així com la responsabilitat derivada als directius. En aquest sentit, s’adequa el règim de les entitats esportives a Catalunya a les previsions del Codi civil de Catalunya (arts. 314.1, 2 i 3), permetent la possibilitat que s'optimitzin les seves estructures, incloent tant els clubs com les federacions.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302