Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. (DOGC del 29 d’abril de 2020)

25/05/2020
Entrada en vigor: 29.04.2020

Es modifica el Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, afegint-hi a la relació de tarifes establertes en l'apartat 3 de l'article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d'abril, una sobre la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) i una altra sobre l'activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19.

Pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Exercicis 2019 i 2020, es determinen nous terminis corresponents a l'exposició pública dels padrons provisional i definitiu corresponents als exercicis 2019 i 2020, i s’estableix que per a l'exercici 2020, el termini d'ingrés en període voluntari comprèn de l'1 al 20 d'abril del 2022, o el dia hàbil immediatament posterior.

Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics en forma d'ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya, per un import de 200 €, de pagament únic, amb l'objectiu de facilitar l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. Es destina a pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones i unitats familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la crisi sanitària derivada del COVID-19. Es determina els requisits per a ser-ne beneficiaris, les compatibilitats amb altres ajuts, el procediment de tramitació i concessió, les causes d'extinció i supòsits de reintegrament de la prestació, així com el seu finançament.

Durant el període de l'estat d'alarma i durant els 3 mesos següents al seu aixecament, els cabals relictes provinents d'herències intestades en les quals la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d'Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya.

S'autoritza l'aixecament de la suspensió de l'execució de les obres de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es relacionen en l'annex 1.

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA] 

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872655&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302