Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 9 de juliol de 2020 dictada en l'assumpte C 86/19, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat del Mercantil núm. 9 de Barcelona en el procediment entre SL i Vueling Airlines, SA (...)

10/07/2020
(...) - ''Procediment prejudicial - Transport aeri - Conveni de Mont-real - Article 17, apartat 2 - Responsabilitat del transportista aeri en matèria d'equipatge facturat - Pèrdua acreditada de l'equipatge facturat - Dret a indemnització - Article 22, apartat 2 - límits de responsabilitat en cas de destrucció, pèrdua, avaria o retard de l'equipatge - Manca d'informació sobre l'equipatge perdut - Càrrega de la prova - Autonomia processal dels Estats membres - Principis d'equivalència i d'efectivitat''. Publicada el 9/7/2020

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228369&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8805488

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302