Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE del 6 de maig de 2020)

29/06/2020
Entrada en vigor: 6 de maig de 2020. Aprova mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19.

Entre les mesures que regula el Reial decret llei cal destacar que:

 • s'habilita un accés extraordinari a la prestació per desocupació per als treballadors de la cultura que no estiguin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19;
 • les arts escèniques (dansa, teatre, circ i música) i els exhibidors de cinema disposaran de fons d'ajudes, específicament dedicats a proporcionar suport econòmic durant la suspensió d'activitat i la desescalada;
 • es reforça el suport a al sector de el llibre i a les belles arts;
 • es milloren els incentius al mecenatge i a la producció audiovisual;
 • es prorroguen les beques i ajudes a esportistes vinculades a resultats de les competicions.
 • Es deroga el sistema de forquilles dels preus públics de matriculació en els ensenyaments universitaris.
 • Modifica, entre altres disposicions:
 • Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2020, els apartats 1 i 2 de l'article 36 de la Llei 27/2014 de l'Impost sobre Societats.
 • Amb efectes des del 1 de gener de 2020 el apartat 1 de l'article 19 de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
 • L'apartat 2 de la DF primera del RDL 3/2017 pel qual es modifica la Llei Orgànica 3/2013 de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva, i s'adapta a les modificacions introduïdes pel Codi Mundial Antidopatge de 2015.
 • L'apartat dos de la disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 3/2017 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.
 • El paràgraf b) de l'apartat 3 de l'article 81 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats.
 • El paràgraf segon de l'apartat 4 de l'article 26 de RDL 15/2020 de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.
 • Els apartats 2 i 3 de l'article 33 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE, de 26 de febrer de al 2014.
 • L'últim paràgraf de l'apartat 4 de l'article 34 de RDL 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

Afegeix un paràgraf final a l'apartat 1 de l'article 34 i un paràgraf final a l'apartat 7 de l'article 34 de RDL 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19.

[LLEIS APROVADES. CORTS GENERALS]

Contactes

  c/ Mallorca, 283
  08037 Barcelona, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5302