Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Tribunal Constitucional. Ple. Sentència 78/2020, d'1 de juliol de 2020. Qüestió d'inconstitucionalitat 1021-2019. Plantejada per la Secció Setena de la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional (...)

31/07/2020
(...) respecte de l'article únic de el Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció de el dèficit públic, que va afegir una nova disposició addicional catorzena a la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats. (...)

(...) Límits dels decrets lleis: nul·litat del precepte que al regular elements essencials de l'obligació tributària de realitzar pagaments fraccionats afecta de manera substancial a el deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8959

Publicada el 31/7/2020

 

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302