Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA (Gran Sala) de 16 de juliol de 2020 dictada en l'assumpte C 311/18, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada, d'acord amb l'article 267 TFUE, per la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), (...)

17/07/2020
(...) mitjançant resolució de 4 de maig de 2018, rebuda en el Tribunal de Justícia el 9 de maig de 2018, en el procediment entre Data Protection Commissioner i Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems, amb intervenció de: The United States of America, Electronic Privacy Information Centre, BSA Business Software Alliance Inc, DIGITALEUROPE (...)

(...) - «Procediment prejudicial - Protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals - Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea - Articles 7, 8 i 47 - Reglament (UE) 2016/679 - Article 2, apartat 2 - Àmbit d'aplicació - Transferències de dades personals a tercers països amb fins comercials - Article 45 - Decisió d'adequació de la Comissió - Article 46 - Transferències mitjançant garanties adequades - Article 58 - Facultats de les autoritats de control - Tractament de les dades transferides per part de les autoritats públiques d'un tercer país amb fins de seguretat nacional - Apreciació de l'adequació del nivell de protecció garantit en el país tercer - Decisió 2010/87 / UE - Clàusules tipus de protecció per a la transferència de dades personals a tercers països - Garanties adequades ofertes pel responsable del tractament - Validesa - Decisió d'Execució (UE) 2016/1250 - Adequació de la protecció garantida per l'Escut de la Privacitat Unió Europea-Estats Units - Validesa - Reclamació d'una persona física les dades van ser transferits de la Unió Europea als Estats Units »

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9855658

Publicada el 16/7/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302