Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió d'Honoraris

Aprovat definitivament el Projecte de Modificació dels articles 12, 16, 19, 20 i la disposició final, d’Addició d’un nou article 21 i de la Derogació de la disposició addicional del Reglament de la Comissió d’Honoraris

30/07/2020
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en sessió de 28 de juliol de 2020, ha aprovat definitivament el Projecte de Modificació dels articles 12, 16, 19, 20 i la disposició final, d’Addició d’un nou article 21 i de la Derogació de la disposició addicional del Reglament de la Comissió d’Honoraris. El text refós estarà a disposició dels col·legiats i col·legiades en la pàgina web col·legial, per al seu coneixement general.
Aprovat definitivament el Projecte de Modificació dels articles 12, 16, 19, 20 i la disposició final, d’Addició d’un nou article 21 i de la Derogació de la disposició addicional del Reglament de la Comissió d’Honoraris

Contra els anteriors acords, que, de conformitat amb l’article 67 de la llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels Col·legis professionals, posen fi a la via administrativa, i de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de DOS MESOS des de l’endemà de la publicació en la pàgina web col·legial.

Barcelona,29 de juliol de 2020

El secretari,

Jesús Sánchez García

Documents

Contactes

  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5304 F. 93 487 11 16 E. asesoricab@icab.cat


  Mallorca, 283
  08037 Barcelona , Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5330 F. 93 488 22 61 E. honoraris@icab.cat