Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. (DOGC del 11 d’abril de 2020).

18/05/2020
Entrada en vigor: 11.04.2020

S’adopten mesures determinades per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

En particular i, entre d’altres:

-mesures pressupostàries amb l'ampliació de crèdits al Fons de Contingència per atendre despesa derivada de la COVID-19, com a mesura temporal i que es prolongarà fins als dos mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma.

-mesures del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya: s’adopten mesures adreçades a dotar d'estabilitat econòmica a les organitzacions subjectes a concert sanitari o contracte.

-mesures de caràcter tributari: la no aplicació en el cànon de l’aigua repercutit per les entitats subministradores en les seves factures o en el liquidat directament per l'Agencia Catalana de l'Aigua corresponents a consums dels mesos d'abril a desembre de 2020, en determinats casos

-mesures sobre l'estructura de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, atribuint al Departament de Salut les competències que la normativa vigent atribueix a l'Administració de la Generalitat en l’àmbit dels centres residencials de la gent gran, i  s'adscriu la Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, fins ara adscrita al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la secretaria d'Afers Socials i Famílies, al Departament de Salut, sota la direcció del conseller o consellera. S'estableixen, amb caràcter ampli i no limitatiu, les facultats que pot desplegar el Departament de Salut en exercici d'aquesta nova funció directiva i de coordinació, així com la funció inspectora sobre els centres residencials. També s'estableixen mesures de cooperació amb els ens locals de Catalunya per dur a terme a executar els actes d'intervenció administrativa que, a l'empara de la normativa amunt esmentada, es puguin adoptar davant la situació d'una o unes determinades residències. Finalment, es concreten les obligacions de subministrament d'informació a complir per part de les residències, amb independència de la seva titularitat pública o privada.

 

[LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872172&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302