Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (DOGC del 30 d’abril de 2020)

02/06/2020
Entrada en vigor: 01.05.2020

La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 conté les previsions d'ingressos i l'aprovació de les despeses que s'han d'executar durant l'exercici pressupostari del 2020. Formalment, el text articulat es divideix en set títols, trenta-una disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

El títol I està dedicat a la delimitació de l'àmbit i l'aprovació dels pressupostos, a les vinculacions de crèdit, al règim de les modificacions pressupostàries i a l'assignació als diferents òrgans de les competències de gestió en aquesta matèria.

El títol II, relatiu a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, conté, com a element destacat, l'articulació dels mecanismes necessaris per a evitar l'adopció d'acords i de resolucions que puguin incomplir les normes generals de limitació de la despesa.

El títol III, sobre despeses de personal, estableix l'àmbit d'aplicació de les normes en aquesta matèria.

El títol IV, relatiu a operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic, estableix les autoritzacions sobre endeutament i avals per a diversos tipus d'entitats i organismes, tant a curt com a llarg termini, i també sobre el marc per a gestionar els riscos de tipus d'interès i de canvi. També fixa les diferents actuacions dels instruments del crèdit públic de la Generalitat.

Les normes tributàries, establertes pel títol V, fan referència al cànon de l'aigua i a l'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa.

El títol VI, dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

El darrer títol, el VII, conté les normes específiques de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (Síndic de Greuges; Consell de Garanties Estatutàries; Sindicatura de Comptes de Catalunya; Oficina Antifrau de Catalunya; Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Consell de l'Audiovisual de Catalunya, i Autoritat Catalana de Protecció de Dades).

Finalment, la Llei es completa amb trenta-una disposicions addicionals i quatre disposicions finals.

 

 [LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872732&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302