Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència de 6 de març de 2020, de la Sala Tercera, Secció Tercera, del Tribunal Suprem, que estima el recurs contenciós-administratiu núm. 1/91/2018 interposat per Uber BV, contra el RD 1076/2017, de 29 de desembre (...)

08/07/2020
(...) pel qual s'estableixen normes complementàries al Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel RD 1211/1990, de 28 de setembre, en relació amb l'explotació de les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor. Publicada al BOE del 7/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7381

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302