Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Formació / Biblioteca › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE del 22 d’abril de 2020).

18/05/2020
Entrada en vigor: 23.04.2020

En l'àmbit de dret privat:

-S’aprova una moratòria en el pagament del lloguer en els arrendaments per a ús diferent del d’habitatge.

Si l'arrendador és un gran tenidor o empresa o entitat pública d'habitatge, l'arrendatari d'un contracte d'ús diferent del d’habitatge que compleixi els requisits per poder accedir a aquesta mesura, podrà sol·licitar de la persona arrendadora la moratòria en el pagament de la renda del lloguer, que haurà de ser acceptada per l'arrendador sempre que no s'hagués arribat a un acord entre les dues parts de moratòria o reducció de la renda.

Es determinen les condicions per a considerar que l’arrendador és un gran tenidor.

La moratòria s'aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l'estat d'alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, si aquell termini fos insuficient en relació amb l'impacte provocat pel COVID-19, sense es pot superar, en cap cas, els 4 mesos. La renda s'ajornarà, sense penalització ni meritació d'interessos, a partir de la següent mensualitat de renda arrendatícia, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de 2 anys, que es compten a partir del moment en què se superi la situació al·ludida anteriorment, o a partir de la finalització del termini dels quatre mesos abans esmentat, i sempre dins el termini de vigència del contracte d'arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Si l'arrendador fora, en canvi. una persona física o jurídica arrendatària (no gran tenidor) es podrà demanar en el termini d'un mes des de l'entrada en vigor d'aquest RDL, l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda sempre que aquest ajornament o una rebaixa de la renda no s'hagués acordat per ambdues parts amb caràcter voluntari.

Exclusivament en el marc de l'acord indicat, les parts poden disposar lliurement de la fiança prevista a la LAU, que podrà servir per al pagament total o parcial d'alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatícia. En cas que es disposi total o parcialment de la mateixa, l'arrendatari haurà de reposar l'import de la fiança disposada en el termini d'un any des de la celebració de l'acord o en el termini que resti de vigència del contracte, en cas que aquest termini és inferior a un any.

Per accedir a aquesta moratòria, els autònoms i pimes arrendataris hauran de complir amb determinats requisits

En l'àmbit tributari, s'estableixen, entre altres, les següents mesures:

-La rebaixa de l'IVA dels llibres, diaris i revistes en format electrònic de l'21% a el 4%., així com la rebaixa de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes de l'COVID-19.

-Des del 2020.04.23 i fins al 2020.07.31, s'aplicarà el tipus de el 0% en les adquisicions de material sanitari (referits a l'annex d'aquesta disposició) quan els seus destinataris siguin entitats de dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social de l'apartat tres de l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'IVA.

-S'estableix una opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats que preveu l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, de manera que les pimes podran canviar el sistema de càlcul del pagament fraccionat. És a dir, podran canviar de sistema, segons els beneficis d'exercicis anteriors, i calcular-lo en funció dels beneficis real trimestrals. El contribuent que exerceixi l'opció d'acord amb el que disposa aquest article quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat, exclusivament, respecte dels pagaments corresponents a el mateix període impositiu.

-Es preveu la renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva (mòduls), i que es podrà tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica d'acord amb el mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2021, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació i revoquin la renúncia al mètode d'estimació objectiva en el termini que preveu la lletra a) de l'apartat 1 de l'article 33 de el Reglament de l'IRPF o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat de el 1r trimestre del l'exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d'estimació objectiva.

-Pel que fa a el càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat de l'IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma declarat en el període impositiu 2020, se'ls descomptaran del càlcul dels pagaments fraccionats i de l' IVA els dies naturals baix estat d'alarma.

-S'estenen fins al 30.05.2020 els terminis que ja es van ampliar fins al 30.04.2020 o el 20.05.2020 en els RDL 8/2020 i 11/2020. Els contribuents no hauran d'atendre requeriments, formular recursos o atendre el pagament de liquidacions de les administracions tributàries. No s'establiran recàrrecs per a empreses que no hagin ingressat la quota d'una declaració si estan en tràmits d'obtenir una línia de finançament de l'ICO pel COVID-19.

-S'habilita la possibilitat de sol·licitar la devolució dels dipòsits satisfets per participar en subhastes de l'AEAT en subhastes suspeses per l'estat d'alarma.

-Es determina que no s'iniciï el període executiu per a determinades deutes tributaris en el cas de concessió de finançament a què es refereix l'article 29 del RDL 8/2020

En l'àmbit laboral i social, s'adopten -entre altres-- les següents mesures:

-S'amplia la cobertura de la prestació per atur als treballadors acomiadats durant el període de prova d'un nou treball.

-S'incrementa l'àmbit d'aplicació dels ERTOS per causa de força major per cobrir caigudes significatives d'activitat en aquells sectors considerats essencials que també han vist reduïts els seus ingressos

-Es reforça la protecció dels treballadors fixos discontinus.

-Es pròrroga per dos mesos de les adaptacions i reduccions de jornada per a conciliar.

-Es pròrroga per dos mesos el caràcter preferent de la feina a distància.

-Es regula la utilització de les quantitats de Fons de promoció i educació de les cooperatives per pal·liar els efectes de l'COVID-19.

-Es preveu la reducció de les cotitzacions per a determinats treballadors agraris.

-També es  regula la sol·licitud de cessament d'activitat per a autònoms sense Mútua

- Es preveuen supòsits especials de rescat de fons de pensions.

- S'adapten de forma temporal i extraordinària alguns dels requisits que permeten a les societats anònimes o de responsabilitat limitada la qualificació de societat laboral.

- Se suspenen terminis en l'àmbit d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i es reforcen mecanismes de control i sanció contra comportaments fraudulents.

- S’estableixen mesures flexibilitzadores en investigació, àmbit portuari estatal i esport.

 

 [LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4554

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302