Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació. (BOE del 6 de juliol de 2020)

20/07/2020
Entrada en vigor: 07/07/2020

En primer lloc, s'aprova una línia d'avals que té per objectiu fomentar el finançament adreçat la inversió, a diferència de l'anterior línia que es dirigia principalment a fer front a les necessitats de liquiditat provocades pel confinament. La línia d'avals tindrà un import màxim de 40.000 milions d'euros i s'atorgarà pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per afavorir el finançament concedit per entitats financeres supervisades a empreses i autònoms per a la realització d'inversions.

En segon lloc, s'estableix la creació del Fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques, amb l'objectiu de compensar l'impacte de l'emergència sanitària en el balanç d'empreses solvents considerades estratègiques per al teixit productiu i econòmic.

En tercer lloc, es presenten unes mesures tendents a la "moratòria hipotecària per al sector turístic". S'estableix un Pla d'Impuls per al Sector Turístic, dotat amb 4.262.000 d'euros que, entre altres mesures, preveu l'adopció amb caràcter urgent d'una mesura per protegir els deutors hipotecaris el immoble es trobi afecte a alguna de les activitats turístiques: hotels i allotjaments turístics similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, així com agències de viatge. Amb aquesta moratòria, les entitats financeres han de procedir, a sol·licitud dels deutors, a la novació de totes aquelles operacions de finançament vinculades a elements patrimonials afectes a l'activitat turística, subscrites amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma en què el beneficiari sigui una persona física o jurídica que no estigui en concurs de creditors des d'abans de la declaració de l'estat d'alarma, que experimenti dificultats financeres com a conseqüència de l'COVID-19 i sempre que el préstec no sigui ja beneficiari d'una o diverses moratòries legal, sectorial o voluntària que arribin conjuntament els dotze mesos. Durant la moratòria s'abonarien només interessos del deute hipotecari, no amortitzant el capital. Així mateix, l'obligació financera s'estendria fins a un màxim de dotze mesos més o l'import ajornat es redistribuiria entre les quotes restants sense modificar la data pactada de venciment. La carència recauria sobre préstecs hipotecaris que tenen com a garantia un bé immoble que es trobi afecte a el desenvolupament d'una activitat econòmica de el sector turístic exercida en territori nacional. Els beneficiaris serien hotels i allotjaments turístics similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, així com agències de viatge. D'altra banda, es bonifica el pagament dels aranzels notarials i del Registre de la Propietat en els fets que donessin lloc les operacions d'implementació d'aquesta mesura, així com de qualsevol tipus d'impost o gravamen.

D'altra banda, com a part de l'esmentat Pla d'Impuls de el sector turístic, la Secretaria d'Estat de Turisme farà instrumentar de manera excepcional en 2020 una línia de préstecs de 216 milions d'euros per cobrir, les necessitats d'inversió en matèria de transformació digital d'empreses turístiques i treballadors autònoms afectats per la crisi de l'COVID-19 amb tipus d'interès bonificat i amplis terminis de carència que financen projectes que promoguin la transformació digital i la investigació, desenvolupament i innovació de el sector turístic.

En quart lloc, per al sector de l'automoció espanyola, es presenta el Programa de Renovació de Vehicles 2020 (Programa RENOVE 2020). L'objectiu d'aquest programa és la substitució dels vehicles més antics per models més nets i segurs, incorporant criteris ambientals. Aquest programa incentiva la substitució de vehicles contaminants en circulació per vehicles nous de menors emissions i de totes les tecnologies disponibles actualment: vehicles elèctrics, híbrids, d'hidrogen, de combustió, GLP i gas natural. El programa té efectes des del 15 de juny de 2020, i finalitzarà al 31 de desembre de 2020, o, si passés abans, quan s'esgotin els imports disponibles que estableix l'article 2 de l'annex II d'aquest RDL.

En cinquè lloc, a la vista de l'impacte econòmic derivat de la crisi sanitària de l'COVID-19, s'estén el termini de suspensió del dret de separació dels socis, únicament en el supòsit de separació per falta de dividends, tal com s'estableix en l'article 348 bis.1 i 4 de el text refós de la LSC. D'aquesta manera, es permetrà la retenció del dividend perquè les empreses puguin afrontar la recuperació econòmica amb solvència reforçada. La suspensió del dret de separació s'estén fins al 31 de desembre de 2020.

D'altra banda, es modifica el Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, afegint un nombre 30 a l'article 45.IB) . També es modifica la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, afegint un nou apartat 7 a la disposició addicional quarta; es modifica el RDL 8/2020, de 17 de març en relació amb la línia d'avals ICO; i es modifica el RDL 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, afegint un nou apartat 4 en l'article 20 i un quart paràgraf a l'apartat 3 de la disposició transitòria primera.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302