Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 19 de maig de 2020, de la Direcció General de la Marina Mercant, per la qual s'acorda la continuació en la tramitació dels procediments administratius per a l'atorgament d'exempcions de l'obligatorietat d'utilització del servei portuari de practicatge, en aplicació de l' apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, (...)

03/06/2020
Publicat: 2/6/2020

(...) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5592

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302