Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa

07/09/2020
DOGC del 24 de juny de 2020. Entrada en vigor: 24/06/2020, excepte el capítol 1 i la disposició addicional primera, que entren en vigor amb efectes des del dia 20 de juny de 2020.

En el capítol 1, referit a les mesures de caràcter sanitari, es contenen un seguit de mesures per mantenir el control dels mecanismes de resposta a la situació sanitària. 

Així, respecte la gestió del període transitori de recuperació de la normalitat en l'àmbit de l'atenció sanitària, respecte els possibles augments de demanda assistencial fruit de la incidència directa de la COVID-19, que poden manifestar-se amb un alt grau de variabilitat en funció de cada territori, i sota la perspectiva d'abordar plans de contingència en aquells àmbits on sigui necessari i amb la intensitat que la realitat de cada supòsit exigeixi.

Es dona una nova redacció a l'article 11 del Decret llei 7/2020, el qual, amb aquesta redacció adaptada, es manté vigent en els termes de la disposició addicional primera.

Es modifica el Decret 159/2007, de 24 de juliol, pel qual es regula la recepta electrònica i la tramitació telemàtica de la prestació farmacèutica a càrrec del Servei Català de la Salut, mesura que enllaça amb la implantació efectiva de l'administració electrònica.

Es modifica el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris, perquè els residus Biosanitaris del grup 3 són residus de risc que requereixen l'adopció de mesures de prevenció tant dintre com a fora del centre sanitari generador, atès que poden representar un risc per a la salut laboral i pública.

Es regula el règim d'informació per part de les empreses de serveis funeràries 

S’estableix la regulació de l'àmbit de la intervenció del Departament de Salut en les residències. 

El capítol 2 introdueix dues mesures administratives: una mesura preventiva en relació amb les cooperatives catalanes, i la modificació de l'article únic del Decret llei 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials.

Aquest Decret llei es va tramitar perquè el conseller competent en matèria d'Interior pogués delegar la competència sancionadora en matèria de protecció civil i amb la nova redacció aquesta delegació s'entén sens perjudici de les competències que la normativa vigent atribueixi a les administracions locals i es deixa constància del règim especial del municipi de Barcelona.

El capítol 3 es refereix a les mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes de propietaris en règim de propietat horitzontal. S’estenen de forma temporal i extraordinària algunes de les mesures adoptades sota la vigència de l'estat d'alarma per facilitar el funcionament de les associacions, les fundacions i les comunitats de propietaris.

Per altra banda, la disposició addicional primera, l'apartat 1 manté vigents determinats preceptes d'anteriors decrets lleis dictats durant l'estat d'alarma. L'apartat 2 manté vigent la simplificació regulada pels òrgans corresponents dels tràmits procedimentals de caràcter economicofinancer amb relació a les actuacions derivades de procediments administratius susceptibles de produir obligacions de naturalesa econòmica o financera que s'hagin de dur a terme de forma presencial i/o amb documentació original, pels quals no es faci ús de mitjans electrònics o telemàtics, d'acord amb l'establert a la disposició transitòria setena del Decret llei 10/2020. L'apartat 3 de la disposició addicional primera, estableix un mecanisme per tal d'assegurar que respecte de les disposicions prorrogades en la seva vigència, aquesta es manté igualment en relació amb les disposicions de rang inferior, acords del Govern, instruccions o resolucions que les desenvolupen, sens perjudici de la potestat en ordre a la seva modificació o derogació.

  [LLEIS APROVADES PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302