Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Decret Llei 25/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu (DOGC de 18 de juny de 2020)

19/06/2020
Entrada en vigor: 18/06/2020

Es determinen mesures de caràcter social. En concret, una subvenció per a la creació de nova ocupació en l'àmbit del treball domiciliari de cures, de la quan se’n regula l’objecte, la finalitat, les persones i entitats beneficiàries, import, pagament, procediment de sol·licitud i concessió.

També, subvencions per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19, tot regulant l’objecte, àmbits i tipologies, entitats beneficiàries, procediment de sol·licitud i concessió, la quantia màxima subvencionables i el pagament els imports de les subvencions.

Es determinen mesures tributàries, relatives al tractament dels imports de cànon de l'aigua inclosos en rebuts esdevinguts incobrables.

Es determinen mesures administratives extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret públic de l'àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya, relatives a la formulació i comunicació dels comptes anuals; i --en matèria de subvencions—s’estableix que la vigència de les mesures excepcionals en matèria de subvencions previstes al capítol 2 del Decret llei 8/2020 s'estendran fins al 30 de setembre de 2020, mentre duri l'activitat subvencional de l'exercici, per permetre als òrgans concedents la valoració de les mesures a aplicar.

Per últim, es modifica la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996 i del Decret 268/2003, de 4 de novembre, de desplegament de la Llei 25/2002, de 25 de novembre; i el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.

[LLEIS APROVADES  PARLAMENT DE CATALUNYA]

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302