Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Llei 1/2020, de 15 de juliol, per la qual es deroga l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència a la feina que estableix l'article 52 d) de el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

17/07/2020
Publicada al BOE del 16/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7937

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302