Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa › Crisi sanitària › Alertes

Resolució de 6 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 5 de maig de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del tercer tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, als pagarés incorporats al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i als reavals (...)

09/05/2020
(...) concedits per la Companyia Espanyola de Refiançament, SME, Societat Anònima (CERSA), i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

Publicat: 9/5/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4903

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302