Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Sentència del Tribunal de Justícia (Sala Quarta) de 9 de juliol de 2020 dictada en l'assumpte C 452/18, que té per objecte una petició de decisió prejudicial plantejada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de Terol en el procediment entre XZ i Ibercaja Banc, SA (...)

10/07/2020
(...) –''procediment prejudicial - Protecció dels consumidors - Directiva 93/13 /CEE - Clàusules abusives en els contractes celebrats amb els consumidors - Contracte de préstec hipotecari - Clàusula limitadora de la variabilitat del tipus d'interès (anomenada clàusula ''sòl'') - contracte de novació - Renúncia a les accions judicials contra les clàusules d'un contracte - Falta de caràcter obligatori’’. Publicada el 9/7/2020

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228363&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8805488

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302