Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE del 27 de juny de 2020)

20/07/2020
Entrada en vigor: 27/06/2020.

Incorpora el contingut de l'Acord Social en Defensa de l'Ocupació: Mesures socials de reactivació de l'ocupació.

Així estableix, en el títol I la regulació referida als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, els procediments de suspensió i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció, les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació i les relatives a cotització vinculades als expedients de regulació temporal d'ocupació basats en les causes recollides en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

També imposa límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal.

Manté el compromís de manteniment de l'ocupació regulat en la disposició addicional sisena de el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, s'estendrà, en els termes previstos en la mateixa, a les empreses i entitats que apliquin un expedient de regulació temporal d'ocupació basat en la causa de l'article 23 de l'esmentada norma i es beneficiïn de les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu l'article 4 d'aquest reial decret llei.

Pròrroga dels articles 2 i 5 de Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19.

En el seu Títol II estableix mesures de suport als treballadors autònoms, així com exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i regula la prestació de cessament d'activitat i treball per compte propi, a més de la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada.

En el seu Títol III regula el Fons Espanyol de Reserva per Garanties d'Entitats Electrointensives FCPJ (FERGEI), establint la cobertura per compte de l'Estat dels riscos derivats de l'adquisició per consumidors electrointensius d'energia elèctrica mitjançant contractes a mig i llarg termini, constituint el indicat Fons, indicant el seu objecte i establint la seva dotació i gestió

Finalment, estableix mesures temporals de transició i acompanyament en matèria de cotització i regula la situació de les persones treballadores incloses en expedients de regulació d'ocupació que no siguin beneficiàries de prestacions d'atur.

D'altra banda, modifica la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora de el Sistema de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i l'art. 8.2 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

A més, incorpora parcialment a l'ordenament jurídic de la Directiva (UE) 2017/159 de el Consell, de 19 de desembre de 2016, pel que fa a la repatriació dels pescadors.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302