Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PDA/1414/2020, de 17 de juny, per la qual es convoca la sisena edició dels Premis DonaTIC del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

18/06/2020
Publicat al DOGC de 18-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799970.pdf

El termini de presentació de la sol·licitud, juntament amb els documents adjunts corresponents, és de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. A efectes de còmput de terminis, la recepció de la documentació en el Registre electrònic de la Generalitat en un dia inhàbil s'entén efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent.

Les sol·licituds i els altres tràmits del procediment de presentació de candidatures s'han de presentar o efectuar per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, https://web.gencat.cat/ca/tramits/21697.

Contactes