Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Correcció d'errades de la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d'avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i (...)

19/06/2020
Publicat: 18/6/2020

(...) activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l'adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d'ús professional, i s'autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l'article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6309

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302