Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REIAL DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació. (BOE de 13 de maig de 2020)

15/06/2020
Entrada en vigor: 13/05/2020

Modifica el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19

Modifica el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l'COVID-19

Aquesta disposició és la conseqüència de l'Acord de el 8 de maig de 2020 subscrit pels agents socials i el Govern. Conté les mesures que pretenen donar una resposta adequada perquè les empreses adoptin els ajustos dinàmics necessaris que els permetin transitar fins a un escenari de «nova normalitat», salvaguardar l'ocupació i protegir especialment a les persones treballadores.

Estableix mesures relacionades amb els ERTO per força major, en particular:

-   Pròrroga dels ERTO per força major total i parcial com a màxim fins al 30 de juny

-   Exoneració de quotes empresarials meritades al maig i juny

 - Supòsits exclosos i límits relacionats amb repartiment de dividends i transparència fiscal

Determina que la salvaguarda l'ocupació es circumscriu als ERTES per força major

Així mateix, estableix mesures relacionades amb els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

Amplia fins al 30 de juny les mesures de salvaguarda de l'ocupació recollides en el RD Llei 9/2020

Determina mesures relacionades amb les prestacions per desocupació dels afectats per ERTO per força major o causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció

Crea una comissió de seguiment tripartida laboral

Habilita el Consell de Ministres per a futures pròrrogues

 [LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302